මඳබව ඔන්ලයින් නිදහස් කැසිනෝ වැටුප් දුරකථන බිල් විසින්